Wie zijn wij?

Organisatie

Bestuur

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Ali Edelenbosch
 • Secretaris: Jan Willem Kok
 • Penningmeester: Ard van der Tuuk
 • Algemeen bestuurslid: Stella van Gent

Secretariaat:

KvK: 41000371
RSIN: 001372075

Ons beloningsbeleid is:

 • Bestuur: onkostenvergoeding
 • Vrijwilligers: onkostenvergoeding

 

De stichting heeft geen personeel in dienst.

De stichting onderschrijft de volgende codes:

anbi

De aanvraag voor ANBI status is in behandeling.

download
Download Jaarstukken 2022
Beleid

Statuten en doelstelling

download
Download Statuten
download
Download Beleidsplan 2024-2028

De Stichting heeft ten doel de bevordering en versterking, en waar dat naar het oordeel van het bestuur nodig is, de vernieuwing van het maatschappelijk leven op sociaaleconomisch, politiek en cultureel terrein, in het kader van een democratische Nederlandse rechtsstaat, waarin de mensenrechten worden geëerbiedigd.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het bevorderen van onafhankelijke journalistiek/waarheidsvinding, gericht op brede lagen van de bevolking en ontplooiing van het maatschappelijk leven in een democratisch staatbestel in de drie noordelijke provincies. De inhoud van de producten dient gebaseerd te zijn op een grote mate van pluriformiteit in politiek, sociaaleconomisch en cultureel opzicht. Onderdeel hiervan is ook het bevorderen (casu quo in stand houden) van een fijnmazig netwerk voor onafhankelijke journalistieke activiteiten/uitingen;
 • het tot ontwikkeling brengen en zo nodig zelf verwezenlijken van initiatieven;
 • het ondersteunen en stimuleren van sociaaleconomische en -culturele activiteiten;
 • het samenwerken met, het deelnemen in of het verlenen van steun aan organisaties, instellingen, bedrijven en personen die een doel nastreven soortgelijk als, of aanverwant aan het doel der stichting, waardoor in het kader van de doelstelling de structuur in Nederland wordt verbeterd;
 • al hetgeen verder tot het doel der stichting bevorderlijk kan zijn.
Historie

In de Tweede Wereldoorlog waren illegale nieuwsblaadjes het symbool van de ongebroken geestkracht van vele Nederlanders. Deze publicaties waren in te delen in twee soorten: de nieuws- en opiniebulletins. Je Maintiendrai was een opiniebulletin dat in het voorjaar van 1943 ontstond door het samengaan van de illegale B.C. Nieuws en Bulletin. Het werd met tienduizenden exemplaren en een frequentie van twee keer per maand een van de grootste verzetskranten. Na de oorlog werd contact gekegd met de Engelse uitgever die Vrij Nederland uitgaf. Het ging daarin op.

Het lukte niet na de oorlog als zelfstandig dagblad door te gaan. Je Maintiendrai gaf wel De Koerier uit in Friesland. En werd mede-eigenaar van de Leeuwarder Courant. De stichting Je Maintiendrai was toen de enige aandeelhouder. Je Maintiendrai was betrokken bij veel maatschappelijke activiteiten. Voor talloze projecten werd subsidie vertrekt. En dat bleef Je Maintiendrai jarenlang doen. Eerst in Friesland.

Bron: Nederland vecht door: Koninklijke Bibliotheek

In 1994 gingen de Friese Pers, het Nieuwsblad van het Noorden en de Drents Groningse pers samenwerken als Noordelijke Dagblad Combinatie, NDC. In 2001 fuseerden het Nieuwsblad en de Drents Groninger Courant tot één ochtendkrant: het Dagblad van het Noorden. Uitgegeven door Hazewinkel Pers B.V. In 2005 fuseerden NDC en Veen Bosch en Keuning (VBK) tot NDC/VBK De Uitgevers. Hazewinkel Pers en de Friese Pers fuseerden in 2007 tot NDC Mediagroep.
In 2005 werd de Stichting Je Maintiendrai gesplitst in een fonds- en een beheerdeel. Je Maintiendrai Beheer hield zich voortaan met de zakelijke kant bezig (het beheer van de aandelen) en Je Maintiendrai Fonds(JMF) gaf subsidies uit om projecten te steunen. Gelijk werd besloten het werkgebied van JMF uit te breiden met Drenthe en Groningen. Ook vanwege de gedachte dat de winst van de kranten ook in de drie Noordelijke provincies werd verdiend.

In de goede tijd kreeg het fonds vanuit haar aandelen nog een winstuitkering, omdat het de regionale uitgeverij voor de wind ging. Het fondsbestuur heeft dan ook jarenlang in de noordelijke drie provincies vele ingediende projecten van een stevige ondersteuning kunnen voorzien. Deze steun betrof vooral projecten om de regionale taal- en cultuur te versterken en om een impuls te geven aan vrije en onafhankelijke nieuwsgaring. Dit in lijn met de statutaire doelstelling.
Het idee bestond toen nog dat een grotere uitgeverij met o.a. schoolboeken en leermiddelen meer efficiëntie en synergie zou betekenen. Daarom gingen NDC en VBK in 2005 samen. Er is daarna nog naar een landelijke fusiepartij gezocht. Maar al snel ging er een andere wind waaien in de uitgeverijwereld o.a. door de digitalisering en internet. In 2012 werd NDC/VBK weer gesplitst en ging NDC terug naar de corebusiness: het uitgeven van de regionale kranten, de Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. De aandeelhouders sloten een overeenkomst in juni 2015, waarbij de bank nog een groot deel van de aandelen bezat als onderpand van een lening. Leningen konden niet meer worden afgelost. De aandelen van de bank werden in 2016 overgedragen aan BV Oranjewoud, dat daarmee de grootaandeelhouder werd met 82,2 %. JMF bleef, na de juridische fusie met Je Maintiendrai Beheer in 2016, aandeelhouder met 17,8 %.

Er braken zware tijden aan bij de kranten, waarbij de aandeelhouders bijna continu met leningen moesten bijspringen om de kranten in de been te houden.
Om onze kranten onafhankelijk te laten blijven, om de werkgelegenheid veilig te stellen en om de regionale identiteit te behouden is uiteindelijk besloten de aandelen te verkopen aan Mediahuis, een Belgische krantenuitgever per 1 januari 2020. De verkoop was vanwege de lange geschiedenis van Je Maintiendrai een moeilijk besluit, maar onder een aantal goede voorwaarden het enige mogelijke om de onafhankelijke regionale pers in de benen te houden. Duidelijk is wel, dat er van winstuitkering al jarenlang geen sprake meer is, vandaar dat het Je Maintiendrai Fonds vermoedelijk eindig is.